Termat dhe kushtet e përdorimit

Përditësimi i fundit: 18 Qershor, 2021

 

PAJTUESHMËRIA PËR TERMA

 

Kushtet e Përdorimit përbëjnë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme të bërë mes neve dhe juve, qoftë personalisht ose në emër të një subjekti juridik (“ju”) dhe Lirimi Group sh.pk, duke bërë biznes si Lirimi (“Lirimi”, “ne”, “ne”, ose “tonë”), në lidhje me qasjen tuaj dhe përdorimin e faqes në internet https://shop.lirimi.com si dhe çdo forme tjetër mediatike, kanali mediatik, uebfaqe celulare ose aplikacioni celular i lidhur, i lidhur, ose i lidhur ndryshe me të (kolektivisht , “Faqja”). Ju pranoni që duke hyrë në faqe, ju keni lexuar, kuptuar dhe keni pranuar të gjitha këto Kushtet e Përdorimit.

NËSE NUK JENI DAKORD ME TË GJITHË KËTA TERMA TË PËRDORIMIT, ATËHERË JU KENI TË NDALUAR NË MËNYRË TË JASHTËZAKONSHME PËRDORIMIN E FAQES DHE JU DUHET TË NDËRPRITNI PËRDORIMIN MENJËHERË.

Kushtet dhe kushtet shtesë ose dokumentet që mund të postohen në faqe herë pas here përfshihen shprehimisht këtu me referencë. Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të bërë ndryshime ose modifikime në këto Kushtet e Përdorimit në çdo kohë dhe për ndonjë arsye. Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke azhurnuar datën “Përditësuar së Fundmi” të këtyre Kushteve të Përdorimit dhe ju hiqni dorë nga çdo e drejtë për të marrë njoftim specifik për secilin ndryshim të tillë. Është përgjegjësia juaj të rishikoni periodikisht këto Kushtet e Përdorimit për të qenë të informuar për azhurnimet. Ju do t’i nënshtroheni, dhe do të konsiderohet se jeni vënë në dijeni dhe se keni pranuar, ndryshimet në çdo Kushtet e Përdorimit të rishikuara nga përdorimi juaj i vazhdueshëm i Faqes pas datës së postimit të Kushteve të Përdorimit të rishikuara.
Informacioni i dhënë në faqe nuk ka për qëllim shpërndarjen ose përdorimin nga ndonjë person ose entitet në ndonjë juridiksion ose vend ku një shpërndarje ose përdorim i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin ose rregulloren ose që do të na nënshtronte ndonjë kërkese regjistrimi brenda një juridiksioni apo vendi të tillë. Në përputhje me rrethanat, ata persona që vendosin të hyjnë në faqe nga vende të tjera e bëjnë këtë me iniciativën e tyre dhe janë vetë përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet lokale, nëse dhe në masën që ligjet lokale janë të zbatueshme.
Faqja është krijuar për përdoruesit që janë të paktën 18 vjeç. Personat nën moshën 18 vjeç nuk lejohen të përdorin ose regjistrohen në këtë faqe.

 

E DREJTA E PRONËSISË

Nëse nuk tregohet ndryshe, faqja është pronë e pronësisë sonë dhe e gjithë kodi burimor, bazat e të dhënave, funksionaliteti, softueri, dizenjimet e faqeve në internet, audio, video, teksti, fotografi dhe grafikë në faqe (kolektivisht “Përmbajtja”) dhe markat tregtare, shërbimi markat dhe logot e përfshira në të (“Shenjat”) janë në pronësi ose kontrolluar nga ne ose të licencuar nga ne, dhe mbrohen nga ligjet e së drejtës së kopjimit dhe markat tregtare dhe të drejtat e ndryshme të pronësisë intelektuale dhe ligjet e konkurrencës së padrejtë të Kosovës, ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit dhe konventat ndërkombëtare. Përmbajtja dhe Shenjat janë dhënë në Sajtin “SI JANË” vetëm për informacionin tuaj dhe përdorimin personal. Përveç siç parashikohet shprehimisht në këto Kushtet e Përdorimit, asnjë pjesë e faqes dhe asnjë Përmbajtje ose Shenjë nuk mund të kopjohet, riprodhohet, grumbullohet, ribotohet, ngarkohet, postohet, shfaqet publikisht, kodohet, përkthehet, transmetohet, shpërndahet, shitet, licencohet ose përndryshe shfrytëzohet për çfarëdo qëllimi tregtar, pa lejen tonë paraprake me shkrim.

Me kusht që të keni të drejtë të përdorni Faqen, ju jepet një licencë e kufizuar për të hyrë dhe përdorur Faqen dhe për të shkarkuar ose shtypur një kopje të çdo pjese të Përmbajtjes në të cilën keni fituar qasjen siç duhet vetëm për përdorim tuajin personal jotregtar. Ne i rezervojmë të gjitha të drejtat që nuk ju janë dhënë shprehimisht juve dhe faqes, përmbajtjes dhe shenjave.

 

PËRFAQËSIMET E PËRDORUESIT

Duke përdorur Faqen, ju përfaqësoni dhe garantoni që: (1) i gjithë informacioni i regjistrimit që dorëzoni do të jetë i vërtetë, i saktë, aktual dhe i plotë; (2) ju do të ruani saktësinë e një informacioni të tillë dhe do të azhurnoni menjëherë informacionin e tillë të regjistrimit, siç është e nevojshme; (3) ju keni aftësinë juridike dhe pranoni të jeni në përputhje me këto Kushtet e Përdorimit; (4) ju nuk jeni i mitur në juridiksionin në të cilin banoni; (5) nuk do të hyni në faqe përmes mjeteve të automatizuara ose jo-njerëzore, qoftë përmes një bot, skripti ose ndryshe; (6) nuk do ta përdorni Faqen për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar; dhe (7) përdorimi juaj i faqes nuk do të shkelë ndonjë ligj ose rregullore në fuqi.

Nëse ofroni ndonjë informacion që është i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual ose i paplotë, ne kemi të drejtë të pezullojmë ose mbyllim llogarinë tuaj dhe të refuzojmë çdo dhe të gjithë përdorimin aktual ose të ardhshëm të Faqes (ose ndonjë pjesë të saj).

 

REGJISTRIMI SI PËRDORUES

Juve mund të ju kërkohet të regjistroheni në faqe. Ju pranoni ta mbani fjalëkalimin tuaj konfidencial dhe do të jeni përgjegjës për të gjithë përdorimin e llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të hequr, rimarrë, ose ndryshuar një emër përdoruesi që ju zgjidhni nëse vendosim, sipas gjykimit tonë të vetëm, se një emër i tillë përdoruesi është i papërshtatshëm, i pahijshëm ose ndryshe i kundërshtueshëm.

 

PRODUKTET

Ne bëjmë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë që të jetë e mundur ngjyrat, tiparet, specifikimet dhe detajet e produkteve të disponueshme në faqe. Sidoqoftë, ne nuk garantojmë që ngjyrat, tiparet, specifikimet dhe detajet e produkteve do të jenë të sakta, të plota, të besueshme, aktuale ose pa gabime të tjera dhe se ekrani juaj elektronik mund të mos pasqyrojë saktë ngjyrat dhe detajet aktuale të produkteve. Të gjitha produktet janë subjekt i disponueshmërisë, dhe ne nuk mund të garantojmë që artikujt do të jenë në magazinë. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë për ndonjë arsye. Çmimet për të gjitha produktet mund të ndryshojnë.

 

SHITBLERJA DHE PAGESAT

Ne pranojmë format e mëposhtme të pagesës:

– Visa

– Mastercard

Ju pranoni të siguroni blerjen dhe informacionin e llogarisë aktuale, të plotë dhe të saktë për të gjitha blerjet e bëra përmes faqes. Ju më tej bini dakord të azhurnoni menjëherë informacionin e llogarisë dhe të pagesës, duke përfshirë adresën e postës elektronike, mënyrën e pagesës dhe datën e skadimit të kartës së pagesës, në mënyrë që të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t’ju kontaktojmë sipas nevojës. Taksa e shitjes do t’i shtohet çmimit të blerjeve siç konsiderohet e obligueshme nga ne. Ne mund të ndryshojmë çmimet në çdo kohë. Të gjitha pagesat do të jenë në Euro.

Ju pranoni të paguani të gjitha tarifat me çmimet që janë në fuqi për blerjet tuaja dhe çdo tarifë të zbatueshme transporti, dhe na autorizoni që të tarifojmë ofruesin tuaj të zgjedhur të pagesave për çdo shumë të tillë kur vendosni porosinë tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim ose gabim në çmim, edhe nëse tashmë kemi kërkuar ose marrë pagesa.

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi të vendosur përmes Faqes. Ne, sipas gjykimit tonë të vetëm, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porosi të vendosura nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën mënyrë pagese dhe / ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi ose transporti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porositë që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se vendosen nga tregtarët, shitësit ose shpërndarësit.

 

POLITIKA E KTHIMEVE

Ju lutemi rishikoni Politikën tonë të Kthimit të postuar në faqe para se të bëni ndonjë blerje.

 

AKTIVITETET E NDALUARA

Ju nuk mund të përdorni dhe mos përdorni Faqen për ndonjë qëllim tjetër përveç atij për të cilin ne e bëjmë të disponueshëm Faqen. Faqja nuk mund të përdoret në lidhje me ndonjë përpjekje tregtare përveç atyre që janë miratuar ose aprovuar posaçërisht nga ne.

Si përdorues i faqes, ju pranoni të mos:

 1. Merrni sistematikisht të dhëna ose përmbajtje tjetër nga faqja në internet për të krijuar ose përpiluar, drejtpërdrejt ose indirekt, një koleksion, përpilim, bazë të të dhënave ose skedar pa lejen me shkrim nga ne.
 2. Bëni çdo përdorim të paautorizuar të Faqes, duke përfshirë mbledhjen e emrave të përdoruesve dhe / ose adresave të postës elektronike të përdoruesve me anë të mjeteve elektronike ose mjeteve të tjera me qëllim të dërgimit të postës elektronike të pakërkuar, ose krijimit të llogarive të përdoruesve me mjete të automatizuara ose me pretendime të rreme.
 3. Përdorni një agjent blerjeje për të bërë blerje në faqe.
 4. Përdorni Faqen për të reklamuar ose ofruar për të shitur mallra dhe shërbime.
 5. Rrethimi, çaktivizimi ose ndërhyrja përndryshe e veçorive të faqes në lidhje me sigurinë, duke përfshirë karakteristikat që parandalojnë ose kufizojnë përdorimin ose kopjimin e çdo Përmbajtjeje ose zbatojnë kufizime në përdorimin e Faqes dhe / ose Përmbajtjes që përmbahet në të.
 6. Angazhohuni në formulimin ose lidhjen e paautorizuar të Faqes.
 7. Mashtroni, hutoni ose keq-orientoni ne dhe përdoruesit e tjerë, veçanërisht në çdo përpjekje për të mësuar informacione të ndjeshme të llogarisë siç janë fjalëkalimet e përdoruesve.
 8. Bëni përdorimin e pahijshëm të shërbimeve tona mbështetëse ose paraqitni raporte të rreme të abuzimit ose sjelljes së keqe.
 9. Angazhohuni në çdo përdorim të automatizuar të sistemit, të tilla si përdorimi i skripteve për të dërguar komente ose mesazhe, ose duke bërë ‘mining’, robotë ose mjete të ngjashme të mbledhjes së të dhënave dhe nxjerrjes së tyre.
 10. Ndërhyrni, prishni ose krijoni një barrë të panevojshme në faqe ose rrjetet ose shërbimet e lidhura me faqen.
 11. Shisni ose transferoni profilin tuaj.
 12. Përpjekje për të bërë një përdorues ose person tjetër, ose përdorin emrin e përdoruesit të një përdoruesi tjetër.
 13. Përdorni çdo informacion të marrë nga faqja në mënyrë që të ngacmoni, abuzoni ose dëmtoni një person tjetër.
 14. Fshini njoftimin për të drejtat e autorit ose të drejtat e tjera të pronarit nga çdo Përmbajtje.
 15. Ngacmoni, bezdisni, frikësoni ose kërcënoni ndonjë nga punonjësit ose agjentët tanë të angazhuar në sigurimin e ndonjë pjese të Faqes për ju.
 16. Përpjekje për të anashkaluar çdo masë të Sajtit të krijuar për të parandaluar ose kufizuar hyrjen në faqe, ose ndonjë pjesë të faqes.
 17. Deshifroni, dekompiloni, çmontoni ose ‘reverse engineering’ ndonjë prej softuerëve që përbëjnë ose në ndonjë mënyrë përbëjnë një pjesë të Faqes.
 18. Përdorni Faqen si pjesë e çdo përpjekje për të konkurruar me ne ose përndryshe përdorni Faqen dhe / ose Përmbajtjen për ndonjë përpjekje ose ndërmarrje tregtare që gjeneron të ardhura.
 19. Kopjoni ose përshtatni softuerin e Faqes, duke përfshirë por jo kufizuar në Flash, PHP, HTML, JavaScript ose kod tjetër.
 20. Ngarkoni ose transmetoni (ose përpiquni të ngarkoni ose transmetoni) viruse, horse trojanë ose materiale të tjera, duke përfshirë përdorimin e tepruar të shkronjave të mëdha dhe spamming (postimi i vazhdueshëm i tekstit të përsëritur), që ndërhyn në përdorimin e pandërprerë të secilës palë dhe shijimin e faqes ose modifikon, dëmton, prish, ndryshon ose ndërhyn në përdorimin, tiparet, funksionet, funksionimin ose mirëmbajtjen e faqes.
 21. Ngarkoni ose transmetoni (ose përpiquni të ngarkoni ose transmetoni) çdo material që vepron si një mekanizëm pasiv ose aktiv i mbledhjes së informacionit ose mekanizmi i transmetimit, duke përfshirë pa kufizim, formate të qarta të shkëmbimit grafik (“gifs”), 1 × 1 pixel, mete në internet, cookies, ose pajisje të tjera të ngjashme (ndonjëherë të referuara si “spyware” ose “mekanizma pasivë të mbledhjes” ose “PCM”).
 22. Me përjashtim të rasteve kur mund të jetë rezultat i përdorimit standard të motorit të kërkimit ose shfletuesit të Internetit, përdorni, lëshoni, zhvilloni ose shpërndani ndonjë sistem të automatizuar, duke përfshirë pa kufizim, çdo spider, robot, mjet mashtrimi, ‘scraper’ ose lexues jashtë linje që hyn në faqe, ose duke përdorur ose nisur ndonjë skenar të paautorizuar ose softuer tjetër.
 23. Përçmoni, njollosni ose dëmtoni ndryshe, për mendimin tonë, ne dhe / ose Faqen.
 24. Përdorni Faqen në një mënyrë që nuk përputhet me ligjet ose rregulloret në fuqi.

 

KONTRIBUTET E BËRA NGA PËRDORUESIT

Faqja mund t’ju ftojë të bisedoni, të kontribuoni ose të merrni pjesë në bloge, borde mesazhesh, forume në internet dhe funksionalitete të tjera dhe mund t’ju ofrojë mundësinë për të krijuar, paraqitur, postuar, shfaqur, transmetuar, kryer, botuar, shpërndarë, ose transmetoni përmbajtje dhe materiale për ne ose në faqe, duke përfshirë por pa u kufizuar në tekst, shkrime, video, audio, fotografi, grafikë, komente, sugjerime ose informacione personale ose materiale të tjera (kolektivisht, “Kontribute”). Kontributet mund të shihen nga përdoruesit e tjerë të faqes dhe ofertat e tregut dhe përmes faqeve të internetit të palëve të treta. Si i tillë, çdo Kontribut që transmetoni mund të trajtohet si jo konfidencial dhe jo-pronësor. Kur krijoni ose vini në dispozicion ndonjë Kontribut, ju përfaqësoni dhe garantoni që:

 1. Krijimi, shpërndarja, transmetimi, shfaqja publike ose performanca, dhe hyrja, shkarkimi ose kopjimi i Kontributeve tuaja nuk cenojnë dhe nuk do të cenojnë të drejtat e pronarit, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat e autorit, patentën, markën tregtare, sekretin tregtar, ose të drejtat morale të ndonjë pale të tretë.
 2. Ju jeni krijuesi dhe pronari i licencave, të drejtave, pëlqimeve, lëshimeve dhe lejeve të nevojshme për të përdorur dhe për të autorizuar ne, faqen dhe përdoruesit e tjerë të faqes për të përdorur kontributet tuaja në çdo mënyrë që parashikohet nga faqja, dhe këto Kushtet e Përdorimit.
 3. Ju keni pëlqimin me shkrim, lirimin dhe / ose lejen e secilit dhe çdo personi të identifikueshëm në Kontributet tuaja për të përdorur emrin ose ngjashmërinë e secilit dhe çdo personi të tillë të identifikueshëm individual për të mundësuar përfshirjen dhe përdorimin e Kontributeve tuaja në çdo mënyrë të parashikuar nga faqja dhe këto Kushtet e Përdorimit.
 4. Kontributet tuaja nuk janë false, të pasakta ose mashtruese.
 5. Kontributet tuaja nuk janë reklamë e pakërkuar ose e paautorizuar, materiale promovuese, skema piramidale, letra zinxhirësh, postë spam, posta masive ose forma të tjera të kërkimit.
 6. Kontributet tuaja nuk janë të turpshme, të ndyra, të dhunshme, ngacmuese, shpifëse, ose ndryshe të kundërshtueshme (siç përcaktohen nga ne).
 7. Kontributet tuaja nuk përqeshin, tallen, përçmojnë, frikësojnë ose abuzojnë me këdo.
 8. Kontributet tuaja nuk përdoren për të ngacmuar ose kërcënuar (në kuptimin juridik të atyre termave) ndonjë person tjetër dhe për të promovuar dhunë ndaj një personi ose një klase të caktuar njerëzish.
 9. Kontributet tuaja nuk shkelin asnjë ligj, rregullore ose rregull të zbatueshëm.
 10. Kontributi juaj nuk shkel privatësinë ose të drejtat e publicitetit të ndonjë pale të tretë.
 11. Kontributet tuaja nuk përmbajnë ndonjë material që kërkon informacion personal nga dikush nën moshën 18 vjeç ose shfrytëzon njerëz nën moshën 18 vjeç në një mënyrë seksuale ose të dhunshme.
 12. Kontributet tuaja nuk shkelin ndonjë ligj të zbatueshëm në lidhje me pornografinë e fëmijëve, ose që synojnë ndryshe të mbrojnë shëndetin ose mirëqenien e të miturve;
 13. Kontributet tuaja nuk përfshijnë ndonjë koment fyes që lidhet me racën, origjinën kombëtare, gjininë, preferencën seksuale ose të metën fizike.
 14. Kontributet tuaja nuk shkelin ndryshe, ose nuk lidhen me materialin që shkel, ndonjë dispozitë të këtyre Kushteve të Përdorimit, ose ndonjë ligj ose rregullore në fuqi.

Çdo përdorim i Faqes në kundërshtim me më sipër shkel këto Kushte të Përdorimit dhe mund të rezultojë në, ndër të tjera, përfundimin ose pezullimin e të drejtave tuaja për të përdorur Faqen.

 

LICENSA E KONTRIBUTEVE

Duke postuar Kontributet tuaja në ndonjë pjesë të faqes ose duke i bërë Kontributet të arritshme në faqe, duke lidhur llogarinë tuaj nga faqe në ndonjë nga llogaritë tuaja të rrjeteve sociale, ju automatikisht jepni dhe përfaqësoni dhe garantoni që keni të drejtë të jepni leje për ne, një të drejtë në të gjithë botën të pakufizuar, të parevokueshme, të përhershme, jo-ekskluzive, të transferueshme, pa të drejta mbretërore, të paguar plotësisht, dhe licencë për të pritur, përdorur, kopjuar, riprodhuar, zbuluar, shitur, rishitur, botuar, transmetuar, ritheksuar, arkivoni, ruani, memorizoni, kryeni publikisht, shfaqni publikisht, reformoni, përktheni, transmetoni, nxjerrni (tërësisht ose pjesërisht) dhe shpërndani Kontributet e tilla (përfshirë, pa kufizim, imazhin dhe zërin tuaj) për çdo qëllim, komercial, reklamim, ose përndryshe, dhe të përgatisë vepra derivative të, ose të përfshijë në vepra të tjera, Kontribute të tilla, dhe të japë dhe autorizojë licencat e sipërpërmendura. Përdorimi dhe shpërndarja mund të ndodhë në çdo format mediatik dhe përmes çdo kanali mediatik.

Kjo licencë do të zbatohet për çdo formë, media ose teknologji të njohur tani ose të zhvilluar më tej, dhe përfshin përdorimin tonë të emrit tuaj, emrin e kompanisë dhe emrin e ekskluzivitetit, siç është e zbatueshme, dhe ndonjë nga markat tregtare, markat e shërbimeve, emrat tregtarë, logot, dhe imazhe personale dhe komerciale që ju ofroni. Ju hiqni dorë nga të gjitha të drejtat morale në Kontributet tuaja dhe garantoni se të drejtat morale nuk janë pohuar ndryshe në Kontributet tuaja.

Ne nuk pohojmë ndonjë pronësi mbi Kontributet tuaja. Ju mbani pronësinë e plotë të të gjitha Kontributeve tuaja dhe të të drejtave të pronësisë intelektuale ose të drejtave të tjera të pronësisë të lidhura me Kontributet tuaja. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë deklaratë ose përfaqësim në Kontributet tuaja të dhëna nga ju në çdo fushë në faqe. Ju jeni vetë përgjegjës për Kontributet tuaja në faqe dhe shprehimisht pranoni të na shfajësoni nga çdo përgjegjësi dhe të përmbaheni nga çdo veprim ligjor kundër nesh në lidhje me Kontributet tuaja.

Ne kemi të drejtë, në diskrecionin tonë të vetëm dhe absolut, (1) për të redaktuar, korrigjuar, ose ndryshe ndryshuar ndonjë Kontribut; (2) të rikategorizojë çdo Kontribut për t’i vendosur ato në vende më të përshtatshme në faqe; dhe (3) për të para-ekranuar ose fshirë çdo Kontribut në çdo kohë dhe për ndonjë arsye, pa paralajmërim. Ne nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar Kontributet tuaja.

 

UDHËZIMI I RISHIKIMEVE

Ne mund t’ju ofrojmë mundësi në faqe për të lënë vlerësime ose komente. Kur postoni një përmbledhje, duhet të jeni në përputhje me kriteret e mëposhtme: (1) duhet të keni përvojë të dorës së parë me personin / subjektin që rishikohet; (2) rishikimet tuaja nuk duhet të përmbajnë sharje ofenduese, ose gjuhë abuzive, raciste, ofenduese ose urrejtjeje; (3) rishikimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca diskriminuese të bazuara në fe, racë, gjini, origjinë kombëtare, mosha, statusi martesor, orientimi seksual ose paaftësia; (4) rishikimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca për veprimtari të paligjshme; (5) nuk duhet të jeni të lidhur me konkurrentët nëse postoni komente negative; (6) nuk duhet të bëni asnjë konkluzion në lidhje me ligjshmërinë e sjelljes; (7) ju nuk mund të postoni ndonjë deklaratë të rreme ose mashtruese; dhe (8) ju mund të mos organizoni një fushatë duke inkurajuar të tjerët të postojnë komente, qoftë pozitive apo negative.

Ne mund të pranojmë, refuzojmë ose heqim vlerësimet sipas gjykimit tonë të vetëm. Ne nuk kemi absolutisht asnjë detyrim për të shqyrtuar komentet ose për të fshirë vlerësimet, edhe nëse dikush i konsideron vlerësimet e kundërshtueshme ose të pasakta. Komentet nuk miratohen nga ne dhe nuk paraqesin domosdoshmërisht mendimet tona ose pikëpamjet e ndonjë prej partnerëve ose partnerëve tanë. Ne nuk marrim përsipër përgjegjësi për ndonjë rishikim ose për ndonjë pretendim, pasiv ose humbje që rezulton nga ndonjë rishikim. Duke postuar një përmbledhje, ju na jepni një të drejtë dhe licencë të përhershme, jo-ekskluzive, në të gjithë botën, pa të drejta mbretërore, të paguara plotësisht, të caktueshme dhe të paautorizueshme, për të riprodhuar, modifikuar, përkthyer, transmetuar me çfarëdo mënyre, shfaqni, kryeni, dhe / ose shpërndani të gjithë përmbajtjen në lidhje me vlerësimet.

 

RRJETET SOCIALE

Si pjesë e funksionalitetit të faqes, ju mund të lidhni llogarinë tuaj me llogaritë në internet që keni me ofruesit e shërbimeve të palëve të treta (secila llogari e tillë, një “Llogari e Palës së Tretë”) nga secili: (1) duke siguruar llogarinë tuaj të Palës së Tretë hyrja në informacion përmes faqes; ose (2) duke na lejuar të kemi qasje në llogarinë tuaj të palës së tretë, siç lejohet nën termat dhe kushtet e zbatueshme që rregullojnë përdorimin tuaj të secilës llogari të palës së tretë. Ju përfaqësoni dhe garantoni se keni të drejtë të na zbuloni informacionin e hyrjes në llogarinë tuaj të Palës së Tretë dhe / ose të na jepni hyrjen në llogarinë tuaj të Palës së Tretë, pa shkelur nga ju ndonjë nga termat dhe kushtet që rregullojnë përdorimin tuaj të zbatueshëm të Llogari e Palës së Tretë, dhe pa na detyruar të paguajmë ndonjë tarifë ose duke na bërë subjekt të ndonjë kufizimi përdorimi të vendosur nga ofruesi i shërbimit të palës së tret. Duke na dhënë hyrje në çdo llogari të palëve të treta, ju e kuptoni se (1) ne mund të përdorim, të vëmë në dispozicion dhe të ruajmë (nëse është e zbatueshme) çdo përmbajtje që ju keni siguruar dhe ruajtur në llogarinë tuaj të palës së tretë (“Rrjeti Social Përmbajtja ”) në mënyrë që të jetë e disponueshme në dhe përmes faqes, përmes llogarisë tuaj, duke përfshirë pa kufizime ndonjë listë miqsh dhe (2) ne mund të paraqesim dhe të marrim nga Llogaria juaj e Palës së Tretë informacione shtesë në masën që ju njoftoheni kur lidheni llogarinë tuaj me llogarinë e palës së tretë. Në varësi të Llogarive të Palëve të Treta që zgjidhni dhe u nënshtrohen cilësimeve të privatësisë që keni vendosur në Llogaritë e tilla të Palëve të Treta, informacioni i identifikueshëm personal që postoni në Llogaritë tuaja të Palëve të Treta mund të jetë i disponueshëm në dhe përmes llogarisë tuaj në faqe. Ju lutemi vini re se nëse një Llogari e Palës së Tretë ose shërbimi i lidhur bëhet i padisponueshëm ose hyrja jonë në një Llogari të tillë të Palës së Tretë përfundon nga ofruesi i shërbimit të palës së tretë, atëherë Përmbajtja e Rrjetit Social mund të mos jetë më e disponueshme në dhe përmes Faqes. Ju do të keni mundësinë të çaktivizoni lidhjen midis llogarisë suaj në faqe dhe llogarive tuaja të palëve të treta në çdo kohë.

JU LUTEMI KENI PARASYSH SE LIDHJA ME PALËT E TRETA QË JU KENI ME TA MENAXHOHET VETËM NGA MARRËVESHJA QË JU KENI MES JUVE.

Ne nuk bëjmë asnjë përpjekje për të rishikuar ndonjë përmbajtje të Rrjetit Social për ndonjë qëllim, duke përfshirë por pa u kufizuar në të, për saktësinë, ligjshmërinë ose mos-shkeljen, dhe ne nuk jemi përgjegjës për çdo Përmbajtje të Rrjetit Social. Ju e pranoni që ne të mund të përdorim librin tuaj të adresave të postës elektronike të shoqëruar me një llogari të Palës së Tretë dhe listën e kontakteve tuaja të ruajtura në pajisjen tuaj celular ose kompjuterin tuaj tablet vetëm për qëllime të identifikimit dhe informimit tuaj për ato kontakte që janë regjistruar gjithashtu për të përdorur Faqen. Ju mund të çaktivizoni lidhjen midis faqes dhe llogarisë tuaj të palës së tretë duke na kontaktuar duke përdorur informacionin e kontaktit më poshtë ose përmes cilësimeve të llogarisë suaj (nëse është e zbatueshme). Ne do të përpiqemi të fshijmë çdo informacion të ruajtur në serverat tanë që është marrë përmes një llogarie të tillë të Palës së Tretë, përveç emrit të përdoruesit dhe fotografisë së profilit që shoqërohen me llogarinë tuaj.

 

PARASHTRESAT

Ju pranoni që çdo pyetje, koment, sugjerim, ide, reagim ose informacion tjetër në lidhje me Faqen (“Parashtrimet”) të dhëna nga ju për ne nuk janë konfidenciale dhe do të bëhen prona jonë e vetme. Ne do të zotërojmë të drejta ekskluzive, duke përfshirë të gjitha të drejtat e pronës intelektuale dhe do të kemi të drejtë për përdorimin dhe shpërndarjen e pakufizuar të këtyre Parashtrimeve për çdo qëllim të ligjshëm, komercial ose tjetër, pa njohje ose kompensim për ju. Me anë të kësaj ju hiqni dorë nga të gjitha të drejtat morale për çdo Parashtrim të tillë dhe me këtë ju garantoni që Parashtrimet e tilla janë origjinale me ju ose se keni të drejtë të paraqisni Parashtrime të tilla. Ju pranoni që nuk do të ketë rekurs kundër nesh për ndonjë shkelje apo keqpërdorim të pretenduar ose aktual të ndonjë të drejte pronësie në Parashtrimet tuaja.

 

FAQET E INTERNETIT TË PALËVE TË TRETA DHE PËRMBAJTJA

Faqja mund të përmbajë (ose mund të dërgoheni përmes faqes) lidhje me uebfaqe të tjera (“Uebsajt të palëve të treta”) si dhe artikuj, fotografi, tekst, grafikë, fotografi, dizajne, muzikë, tinguj, video, informacione, aplikacione, programe kompjuterike dhe përmbajtje të tjera ose sende që i përkasin ose vijnë nga palë të treta (“Përmbajtja e palës së tretë”). Uebfaqe të tilla të Palëve të Treta dhe Përmbajtja e Palëve të Treta nuk hetohen, monitorohen ose kontrollohen për saktësinë, përshtatshmërinë ose plotësinë nga ne, dhe ne nuk jemi përgjegjës për çdo Uebfaqe të Palëve të Treta të aksesuara përmes Faqes ose ndonjë Përmbajtjeje të Palës së Tretë të postuar në , të disponueshëm përmes, ose instaluar nga faqja, duke përfshirë përmbajtjen, saktësinë, ofendueshmërinë, mendimet, besueshmërinë, praktikat e privatësisë ose politika të tjera të ose të përfshira në faqet e internetit të palës së tretë ose përmbajtjen e palës së tretë. Përfshirja, lidhja ose lejimi i përdorimit ose instalimit të ndonjë Uebfaqe të Palëve të Treta ose ndonjë Përmbajtje të Palës së Tretë nuk nënkupton miratimin ose miratimin e tyre nga ne. Nëse vendosni të largoheni nga faqja e internetit dhe të përdorni faqet e internetit të palëve të treta ose të përdorni ose instaloni ndonjë përmbajtje të palëve të treta, ju e bëni këtë me rrezikun tuaj dhe duhet të keni parasysh se këto Kushtet e Përdorimit nuk kanë fuqi të mëtutjeshme. Ju duhet të rishikoni kushtet dhe politikat e zbatueshme, duke përfshirë privatësinë dhe praktikat e mbledhjes së të dhënave, të çdo faqe interneti në të cilën lundroni nga faqja e internetit ose në lidhje me ndonjë aplikacion që përdorni ose instaloni nga faqja e internetit. Çdo blerje që ju bëni përmes faqeve të internetit të palëve të treta do të bëhen përmes faqeve të tjera të internetit dhe nga kompani të tjera dhe ne nuk marrim asnjë përgjegjësi në lidhje me blerjet e tilla që janë ekskluzivisht midis jush dhe palës së tretë të zbatueshme. Ju pranoni dhe pranoni që ne nuk i mbështesim produktet ose shërbimet e ofruara në faqet e internetit të palëve të treta dhe ju do të na mbani të padëmshëm nga çdo dëm i shkaktuar nga blerja juaj e produkteve ose shërbimeve të tilla. Për më tepër, ju do të na mbani të padëmshëm nga çdo humbje e pësuar nga ju ose dëmtim i shkaktuar juve në lidhje me ose që rezulton në ndonjë mënyrë nga ndonjë Përmbajtje e Palës së Tretë ose çdo kontakt me Uebsajtet e Palës së Tretë.

 

MENAXHIMI I FAQES

Ne rezervojmë të drejtën, por jo detyrimin, për të: (1) monitoruar Faqen për shkelje të këtyre Kushteve të Përdorimit; (2) të ndërmarrë veprime të përshtatshme ligjore kundër kujtdo që, sipas gjykimit tonë të vetëm, shkel ligjin ose këto Kushte të Përdorimit, duke përfshirë pa kufizim, raportimin e përdoruesit të tillë tek autoritetet e zbatimit të ligjit; (3) sipas gjykimit tonë të vetëm dhe pa kufizim, refuzoni, kufizoni hyrjen, kufizoni disponueshmërinë ose çaktivizoni (në masën e realizueshme teknologjikisht) të cilitdo Kontribut tuajin ose ndonjë pjesë të tij; (4) në diskrecionin tonë të vetëm dhe pa kufizim, njoftim ose përgjegjësi, për të hequr nga faqja e internetit ose përndryshe çaktivizoni të gjitha skedarët dhe përmbajtjen që janë në përmasa të tepërta ose në ndonjë mënyrë janë të rënda për sistemet tona; dhe (5) përndryshe menaxhojnë Faqen në një mënyrë të krijuar për të mbrojtur të drejtat dhe pronën tonë dhe për të lehtësuar funksionimin e duhur të Faqes.

 

POLITIKA E PRIVATËSISË

Ne kujdesemi për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave. Ju lutemi rishikoni Politikën tonë të Privatësisë: https://shop.lirimi.com/privacy-policy/. Duke përdorur Faqen, ju pranoni Politiken e Privatësisë sonë, e cila është e përfshirë në këto Kushtet e Përdorimit. Ju lutemi keni parasysh që të dhënat tona ruhen në server në Gjermani. Nëse hyni në faqe nga ndonjë rajon tjetër i botës me ligje ose kërkesa të tjera që rregullojnë mbledhjen, përdorimin ose zbulimin e të dhënave personale që ndryshojnë nga ligjet e zbatueshme në Gjermani, atëherë përmes përdorimit të vazhdueshëm të faqes, ju po transferoni të dhënat tuaja në Gjermani, dhe ju shprehimisht pranoni që të dhënat tuaja të transferohen dhe përpunohen në Gjermani.

 

SHKELJET E TË DREJTËS SË AUTORIT

Ne respektojmë të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve. Nëse besoni se ndonjë material i disponueshëm në ose përmes faqes shkel ndonjë të drejtë autori që zotëroni ose kontrolloni, ju lutemi na njoftoni menjëherë duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë më poshtë. Një kopje e njoftimit tuaj do t’i dërgohet personit që ka postuar ose ruajtur materialin e adresuar në njoftim. Ju lutemi këshillohuni që në përputhje me ligjin në fuqi mund të jeni përgjegjës për dëmet nëse bëni keqinterpretime materiale në një Njoftim. Kështu, nëse nuk jeni i sigurt që materiali i vendosur në ose i lidhur nga faqja shkel të drejtën e autorit tuaj, duhet të konsideroni që së pari të kontaktoni një avokat.

 

KUSHTET DHE KOHËZGJATJA

Këto Kushte të Përdorimit do të qëndrojnë në fuqi dhe efekt të plotë ndërsa përdorni faqen. PA KUFIZUAR NDONJË DISPOZITË TJETËR TË KËTYRE KUSHTEVE TË PËRDORIMIT, NE REZERVOJMË TË DREJTËN QË, SIPAS GJYKIMIT TONË TË VETËM DHE PA NJOFTIM OSE PËRGJEGJËSI, TË MOHOJMË HYRJEN DHE PËRDORIMIN E FAQES (PËRFSHIRË BLLOKIMIN E ADRESAVE TË CAKTUARA TË IP), PËR ÇDO PERSON PËR NDONJË ARSYE OSE PA NDONJË ARSYE, PËRFSHIRË PA KUFIZIM PËR SHKELJEN E ÇDO PËRFAQËSIMI, GARANCIE OSE BESËLIDHJEJE TË PËRFSHIRA NË KËTO KUSHTE TË PËRDORIMIT OSE TË NDONJË LIGJI OSE RREGULLOREJE NË FUQI. NE MUND TË PËRFUNDOJMË PËRDORIMIN OSE PJESËMARRJEN TUAJ NË FAQE OSE TË FSHIJMË LLOGARINË TUAJ DHE ÇDO PËRMBAJTJE OSE INFORMACION QË KENI POSTUAR NË ÇDO KOHË, PA PARALAJMËRIM, NË DISKRECIONIN TONË TË VETËM.

Nëse e ndërpresim ose pezullojmë llogarinë tuaj për ndonjë arsye, ju ndalohet të regjistroheni dhe të krijoni një llogari të re nën emrin tuaj, një emër të rremë ose të huazuar, ose emrin e ndonjë pale të tretë, edhe nëse mund të veproni në emër të palëve të treta përveç përfundimit ose pezullimit të llogarisë suaj, ne rezervojmë të drejtën për të ndërmarrë veprime të përshtatshme ligjore, duke përfshirë pa kufizim ndjekjen e dëmshpërblimeve civile, penale dhe urdhëruese.

 

NDRYSHIMET DHE NDËRPRERJA

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, modifikuar, ose hequr përmbajtjen e Faqes në çdo kohë ose për ndonjë arsye në diskrecionin tonë të vetëm pa njoftim. Sidoqoftë, ne nuk kemi asnjë detyrim për të azhurnuar ndonjë informacion në faqen tonë. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të modifikuar ose ndërprerë të gjitha ose një pjesë të faqes pa njoftim në çdo kohë. Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për ndonjë modifikim, ndryshim të çmimit, pezullim ose ndërprerje të faqes.

Ne nuk mund të garantojmë faqen që do të jetë në dispozicion gjatë gjithë kohës. Ne mund të kemi probleme me pajisje, softuer ose probleme të tjera ose duhet të kryejmë mirëmbajtje në lidhje me Faqen, duke rezultuar në ndërprerje, vonesa ose gabime. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, rishikuar, azhurnuar, pezulluar, ndërprerë, ose ndryshe modifikuar Faqen në çdo kohë ose për ndonjë arsye pa ju njoftuar juve. Ju pranoni që nuk kemi asnjë përgjegjësi për çfarëdo humbje, dëmtimi ose shqetësimi të shkaktuar nga pamundësia juaj për të hyrë ose përdorur faqen gjatë çdo ‘downtime’ ose ndërprerjes së Faqes. Asgjë në këto Kushtet e Përdorimit nuk do të interpretohet për të na detyruar të mbajmë dhe mbështesim Faqen ose të sigurojmë ndonjë korrigjim, azhurnim ose lëshim në lidhje me të.

 

ASPEKTI LIGJOR

Këto terma do të rregullohen dhe përcaktohen duke ndjekur ligjet e Kosovës. Lirimi Group sh.p.k. dhe ju pajtoheni në mënyrë të pakthyeshme që gjykatat e Kosovës do të kenë juridiksion ekskluziv për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje që mund të lindë në lidhje me këto kushte.

 

ZGJIDHJA E KONTESTEVE

Ju pranoni të paraqisni në mënyrë të pakthyeshme të gjitha mosmarrëveshjet në lidhje me Kushtet ose marrëdhëniet e vendosura nga kjo Marrëveshje në juridiksionin e gjykatave të Kosovës. Lirimi Group sh.p.k. gjithashtu do të ruajë të drejtën për të ngritur procedura në lidhje me përmbajtjen e çështjes në gjykatat e vendit ku ju banoni ose, nëse këto Kushte janë hyrë gjatë rrjedhës së tregtisë ose profesionit tuaj, gjendjen e vendit tuaj kryesor të biznesit.

 

KORRIGJIMET

Në faqe mund të ketë informacion që përmban gabime shtypi, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me shitblerjen e produkteve, përfshirë përshkrimet, çmimet, disponueshmërinë dhe informacione të ndryshme të tjera. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim, pasaktësi ose lëshim dhe për të ndryshuar ose azhurnuar informacionin në faqe në çdo kohë, pa njoftim paraprak.

 

DEKLARATË

FAQJA OFROHET MBI BAZËN SIÇ ËSHTË DHE SI NË DISPOZICION. JU PRANONI QË PËRDORIMI JUAJ I SHËRBIMEVE TË FAQES DO TË JETË NË RREZIKUN TUAJ TË VETËM. NË MASËN MË TË PLOTË TË LEJUAR NGA LIGJI, NE HEQIM DORË NGA TË GJITHA GARANCITË, TË SHPREHURA OSE TË NËNKUPTUARA, NË LIDHJE ME FAQEN DHE PËRDORIMIN TUAJ TË TYRE, DUKE PËRFSHIRË, PA KUFIZIM, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTISË, PËRSHTATSHMËRINË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË DHE MOS-SHKELJEN. NE NUK BËJMË ASNJË GARANCI OSE PËRFAQËSIM NË LIDHJE ME SAKTËSINË OSE PLOTËSINË E PËRMBAJTJES SË FAQES OSE PËRMBAJTJES SË NDONJË FAQE NË INTERNET TË LIDHUR ME KËTË FAQE DHE NUK DO TË MARRIM ASNJË PËRGJEGJËSI OSE PËRGJEGJËSI PËR NDONJË

(1) LËSHIME, GABIME OSE PASAKTËSI TË PËRMBAJTJES DHE MATERIALEVE,

(2) DËMTIM PERSONAL OSE DËMTIM I PASURISË, I ÇFARËDO NATYRE ÇFARËDO, QË REZULTON NGA HYRJA JUAJ DHE PËRDORIMI I FAQES,

(3) ÇDO QASJE TË PAAUTORIZUAR NË OSE PËRDORIMIN E SERVERAVE TANË TË SIGURT DHE / OSE ÇDO DHE TË GJITHË INFORMACIONIN PERSONAL DHE / OSE INFORMACIONIN FINANCIAR TË RUAJTUR NË TË,

(4) ÇDO NDËRPRERJE OSE NDËRPRERJE E TRANSMETIMIT NGA OSE NGA VENDI,

(5) ÇDO GABIM, VIRUS, TROJANE OSE TË NGJASHME QË MUND TË TRANSMETOHEN NË OSE PËRMES FAQES NGA NDONJË PALË E TRETË, DHE / OSE

(6) ÇDO GABIM OSE LËSHIM NË ÇDO PËRMBAJTJE DHE MATERIALE OSE PËR NDONJË HUMBJE OSE DËMTIM TË ÇFARËDO LLOJI TË SHKAKTUAR SI REZULTAT I PËRDORIMIT TË ÇDO PËRMBAJTJE TË POSTUAR, TRANSMETUAR OSE TË BËRË TË DISPONUESHME PËRMES FAQES. NE NUK GARANTOJMË, MBËSHTESIM, GARANTOJMË OSE MARRIM PËRSIPËR PËRGJEGJËSI PËR ÇDO PRODUKT OSE SHËRBIM TË REKLAMUAR OSE TË OFRUAR NGA NJË PALË E TRETË PËRMES FAQES, NDONJË FAQE NË INTERNET TË HIPERLINKUAR, OSE NDONJË FAQE INTERNETI OSE APLIKACIONI CELULAR TË PARAQITUR NË NDONJË BANDEROLË OSE REKLAMË TJETËR, DHE NE NUK DO TË JINI PALË OSE NË ÇFARËDO MËNYRE TË JENI PËRGJEGJËS PËR MONITORIMIN E ÇDO TRANSAKSIONI MIDIS JUSH DHE ÇDO OFRUESI TË PALËVE TË TRETA TË PRODUKTEVE OSE SHËRBIMEVE. SI ME BLERJEN E NJË PRODUKTI OSE SHËRBIMI PËRMES NDONJË MEDIUMI OSE NË ÇDO MJEDIS, JU DUHET TË PËRDORNI GJYKIMIN TUAJ MË TË MIRË DHE TË TREGONI KUJDES KUR ËSHTË E PËRSHTATSHME. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË NË ASNJË RAST NE OSE DREJTORËT TANË, PUNONJËSIT OSE AGJENTËT TANË NUK DO TË JEMI PËRGJEGJËS NDAJ JUSH OSE NDONJË PALE TË TRETË PËR NDONJË DËM TË DREJTPËRDREJTË, INDIREKT, PASUES, SHEMBULLOR, RASTËSOR, SPECIAL OSE NDËSHKUES, PËRFSHIRË FITIMIN E HUMBUR, HUMBJEN E TË ARDHURAVE, HUMBJEN E TË DHËNAVE, OSE DËMTIMEVE TË TJERA QË VIJNË NGA PËRDORIMI JUAJ I FAQES, EDHE NËSE NE JEMI KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMTIMEVE TË TILLA.

 

DËMSHPËRBLIMI

Ju pranoni të mbroni, të dëmshpërbloni dhe të na mbani të pa-dëmtuar, duke përfshirë filialet dhe të gjithë oficerët tanë përkatës, agjentët, partnerët dhe punonjësit tanë, nga dhe kundër çdo humbjeje, dëmtimi, përgjegjësie, pretendimi ose kërkese, përfshirë avokatët e arsyeshëm ‘tarifat dhe shpenzimet, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak ose që vijnë nga: (1) Kontributet tuaja; (2) përdorimi i faqes; (3) shkelja e këtyre kushteve të përdorimit; (4) çdo shkelje e përfaqësimeve dhe garancive tuaja të përcaktuara në këto Kushtet e Përdorimit; (5) shkelja juaj e të drejtave të një pale të tretë, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat e pronës intelektuale; ose (6) çdo veprim i dëmshëm i hapur ndaj çdo përdoruesi tjetër të faqes me të cilin jeni lidhur përmes faqes. Pavarësisht nga sa më sipër, ne rezervojmë të drejtën, me shpenzimet tuaja, të marrim përsipër mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështjeje për të cilën ju kërkohet të na dëmshpërbleni dhe ju pranoni të bashkëpunoni, në kurriz tuaj, me mbrojtjen tonë të pretendimeve të tilla. Ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme për t’ju njoftuar për çdo pretendim, veprim ose procedim të tillë që i nënshtrohet këtij dëmshpërblimi pasi të bëheni të vetëdijshëm për të.

 

TË DHËNAT E PËRDORUESIT

Ne do të mbajmë të dhëna të caktuara që ju i transmetoni në faqe me qëllim të menaxhimit të performancës së faqes, si dhe të dhëna në lidhje me përdorimin tuaj të faqes. Megjithëse ne bëjmë kopje rezervë të rregullt të të dhënave, ju jeni përgjegjësi i vetëm për të gjitha të dhënat që transmetoni ose që lidhen me ndonjë aktivitet që keni ndërmarrë duke përdorur Faqen. Ju pranoni që ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ndaj jush për ndonjë humbje ose korruptim të ndonjë të dhëne të tillë, dhe ju hiqni dorë nga çdo e drejtë veprimi kundër nesh që buron nga ndonjë humbje e tillë ose korruptimi i një të dhëne të tillë.

 

KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE, TRANSAKSIONET, DHE NËNSHKRIMET

Vizitimi i faqes në internet, dërgimi i emailit dhe plotësimi i formave në internet përbëjnë komunikime elektronike. Ju pranoni të merrni komunikime elektronike dhe jeni dakord që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që ju ofrojmë në mënyrë elektronike, përmes postës elektronike dhe në faqe, përmbushin çdo kërkesë ligjore që një komunikim i tillë të jetë me shkrim. PËRMES KËSAJ JU BINI DAKORD PËR PËRDORIMIN E NËNSHKRIMEVE ELEKTRONIKE, KONTRATAVE, POROSIVE DHE REGJISTRIMEVE TË TJERA, DHE DORËZIMIT ELEKTRONIK TË NJOFTIMEVE, POLITIKAVE DHE REGJISTRIMEVE TË TRANSAKSIONEVE TË FILLUARA OSE TË PËRFUNDUARA NGA NE OSE PËRMES FAQES NË INTERNET. Me këtë ju hiqni dorë nga të gjitha të drejtat ose kërkesat sipas statuteve, rregulloreve, rregullave, urdhëresave ose ligjeve të tjera në ndonjë juridiksion që kërkon një nënshkrim origjinal ose dorëzim ose mbajtje të regjistrave jo-elektronikë, ose pagesa ose dhënie kredish me ndonjë mjet tjetër sesa mjetet elektronike.

 

TË NDRYSHME

Këto Kushte të Përdorimit dhe çdo politikë ose rregullore operative e postuar nga ne në faqe ose në lidhje me faqen përbëjnë të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh. Dështimi ynë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Përdorimit nuk do të funksionojë si heqje dorë nga e drejta ose dispozita e tillë. Këto Kushtet e Përdorimit veprojnë në masën më të plotë të lejueshme me ligj. Ne mund t’i caktojmë të gjitha ose të gjitha të drejtat dhe detyrimet tona të tjerëve në çdo kohë. Ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës për asnjë humbje, dëmtim, vonesë ose mosveprim të shkaktuar nga ndonjë shkak përtej kontrollit tonë të arsyeshëm. Nëse ndonjë dispozitë ose pjesë e një dispozite të këtyre Kushteve të Përdorimit përcaktohet se është e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, ajo dispozitë ose një pjesë e dispozitës konsiderohet e ndashme nga këto Kushte të Përdorimit dhe nuk ndikon në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e çdo mbetjeje dispozitat.

Nuk ka asnjë ndërmarrje të përbashkët, partneritet, marrëdhënie pune ose agjensie të krijuar midis jush dhe nesh si rezultat i këtyre Kushteve të Përdorimit ose përdorimit të Faqes. Ju pranoni që këto Kushte të Përdorimit nuk do të interpretohen kundër nesh për shkak të hartimit të tyre. Me anë të kësaj ju hiqni dorë nga çdo mbrojtje që mund të keni bazuar në formën elektronike të këtyre Kushteve të Përdorimit dhe mungesës së nënshkrimit nga palët për të ekzekutuar këto Kushtet e Përdorimit.

 

KONTAKTI

Për të zgjidhur një ankesë në lidhje me Faqen ose për të marrë informacione të mëtejshme në lidhje me përdorimin e Faqes, ju lutemi na kontaktoni në:

Lirimi Group sh.p.k.
rr. Imer Krasniqi,
24000 Malishevë,|
Kosovo
Phone: +383 49 111029
info@lirimi.com